LIITUn lausunto ajokorttilain muutosehdotuksesta

Ajokortin hankkimisjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että ajo-oikeuden saavalla henkilöllä on riittävät valmiudet selviytyä liikenteessä. Hyvässä järjestelmässä tavoitteet, koulutusprosessi, tutkinto ja opettajien osaaminen ovat tasapainossa keskenään. Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa kuljettajakoulutuksen uudistamisen tavoitteet ja lähtökohdat eivät tarkastele järjestelmän kehittämistä kokonaisuudessaan.

LIITU vastustaa LVM:n ehdotusta tutkintopainotteiseen järjestelmään siirtymisestä ja henkilöauton ajokortin monivaiheisuudesta luopumista.

LIITU kannattaa ajokorttiopetuksen toteuttamista koskevan sääntelyn väljentämistä ja kuljettajantutkinnon kehittämistä.

LIITU ehdottaa

  • tarkoituksenmukaisesti toimivan tasapainoisen ja opetussuunnitelmaperusteisen ajokortin hankkimisjärjestelmän kehittämistä moniammatillisena yhteistyönä
  • kuljettajantutkinnon sisältöjen tosiasiallista kehittämistä
  • järjestelmän kehittämistä vähin erin kokeilujen ja tutkimuksen avulla.

Lausunnolla olevassa ehdotuksessa ajokorttiopetusta kevennettäisiin radikaalista ilman, että kuljettajantutkintoa tosiasiallisesti kehitettäisiin. Ehdotuksesta ei käy ilmi yhtään niin konkreettista tutkinnon sisältöön ja rakenteeseen liittyvää kehittämiskohdetta, jolla voitaisiin varmuudella todentaa liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon otetuiksi. LIITU toteaa, että ehdotus on heikosti perusteltu eikä voimaantuloa 1.7.2018 voida pitää realistisena.

LIITU katsoo, että tällä ehdotuksella LVM:n on harhauttanut toimijoita ja päättäjiä lupaamalla kuljettajantutkinnon voimistamista katteettomasti. Useamman vuoden aikana esillä olleet ehdotukset ajokorttiopetuksen keventämiseksi ovat johtaneet ajattelun siihen, että keskittyminen kuljettajantutkinnon sisältöihin on jäänyt vähemmälle. Uusien kuljettajien turvallisten liikkumisvalmiuksien näkökulmasta sisällöt ovat ratkaisevia.

Suomalaista ajokortin hankkimisjärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti tutkimustietoon ja ajamisen sekä oppimisen teorioihin nojautuen. Erityisesti henkilöauton ajokortin monivaiheinen suorittamismalli on esimerkki, joka on syntynyt kuljettajaopetus- ja tutkintojärjestelmän yhteisestä kehittämisestä. Kuljettajaopetuksesta on muodostunut laajin ja kattavin liikennekasvatuksen kanava Suomessa. Koska uusien kuljettajien vahinkoriski on korkea ja liikenneonnettomuudet ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma, on kuljettajakoulutusjärjestelmän muuttamiselle oltava aina vahvat perusteet. Järjestelmää on kehitettävä turvallisuusnäkökulmaa painottaen moniammatillisena yhteistyönä. Hyviin lopputuloksiin päästään kehittämällä järjestelmää vähin erin kokeilujen ja tutkimuksen avulla.

LIITUn lausuntoon tästä.

Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM:n hankesivulla tästä.