Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Yhdistys edistää vastuullista, ammattimaista sekä nykyaikaista liikenneopetusta ja kuljettajakoulutusta sekä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada tietoa edellä mainituista asioista.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa yksityisiä henkilöitä sekä yhteisöjä osallistumaan Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n toimintaan. Yhdistys tuottaa ja levittää liikenneopetusta käsittelevää aineistoa, järjestää tiedotustapahtumia ja -kampanjoita, kilpailuja, kokouksia, leirejä, juhlia, retkiä, matkoja jäsenilleen, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä järjestää toimintaa, joka edistää liikenneturvallisuutta ja kehittää liikenneopetusta sekä kuljettajakoulutusta ammattimaisempaan suuntaan. Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys myös hankkii varoja järjestämällä huvitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia tmv. tilaisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hakee toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvat. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen sen osallisille.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä sen hallituksen enemmistön hyväksymä oikeustoimikelpoinen yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö. Yhdistykseen voi liittyä myös opiskelijajäseneksi. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi hallitus valita oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä ja opiskelijajäsenellä on puheoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksun maksamisen
 • toimii sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai osoittaa muutoin piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
 • toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous, vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

7 § Yhdistyksen varsinaisen jäsenen sekä opiskelijajäsenen liittymismaksun, jäsenmaksun ja jäsenmaksukauden sekä kannattavan yhteisöjäsenen jäsenmaksun suuruuden ja maksutavan määrää hallitus.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 3-6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi jäsentä sitä haluavat. Päätösvaltainen hallitus on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ollessa läsnä. Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan. Muut toimihenkilöt valitsee joko hallitus tai toiminnanjohtaja.

9 § Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain joulukuun viimeisenä päivänä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun aikana ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa seuraavan maaliskuun aikana.

10 § Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämässä paikassa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
 5. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Päätetään hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi.
 5. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan sen jäsenet joka toinen vuosi.
 6. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
 7. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Käsitellään ne jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka he ovat ilmoittaneet yhdistyksen hallitukselle niin aikaisin, että asia on voitu ottaa kokouskutsun asialistalle.

11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus sähköpostitse, kullekin jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla. Kutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Puhelin- ja videoneuvottelukokouksissa viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhdistys kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, ylimääräisesti milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kymmenes osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii tai kokous niin päättää. Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Varsinaisena jäsenenä olevalla oikeustoimikelpoiselle yhteisöllä ja yksityiselle henkilöllä 0n yksi (1) ääni. Varsinaisena jäsenenä olevan yrityksen äänimäärä on porrastettu suhteessa maksetun jäsenmaksun suuruuteen siten, että jäsenmaksun jokaista alkavaa kahdeksaasataa (800) euroa vastaa kaksi ääntä. Jäsen joka on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksamisen kahden (2) kuukauden ajan, ei saa käyttää äänioikeuttaan sinä vuonna.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt tai -henkilö yksin.

13 § Jos yhdistys puretaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, jonka viimeinen purkautumisesta päättävä yhdistyksen kokous tarkemmin määrää.

14 § Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.