Tutkimus simulaattoriopetuksesta

Simulaattorilla annettavan opetuksen määrän korrelointi kuljettajantutkinnon ajokoemenestykseen henkilöauton kuljettajaopetuksessa, Kalle Lahervo

Tiivistelmä

Kuljettajakoulutusala ja autokoulut ovat vuoden 2018 ajokorttilakimuutoksen osana tulleen regulaatiomuutoksen myötä olleet murroksessa. Simulaattorilla tapahtuva ajo-opetus on sallittu kuljettajatutkinnon ajokokeeseen tähtäävässä opetuksessa, mutta simulaattoriopetuksen vaikutusta kuljettajatutkinnon ajokokeen läpäisemiseen, simulaattoriopetuksen siirtovaikutusta tai liikenneturvallisuuteen ei ole tutkittu Suomessa.

Tutkimuksen kohteena on tilastollinen vertailu simulaattorilla liikenneajoa ajaneiden oppilaiden menestys kuljettajatutkinnon ajokokeessa verrattuna niihin oppilaisiin, jotka eivät ole suorittaneet liikenneajoharjoituksia simulaattorilla, vaan ovat saaneet pelkästään formaalia ajo-opetusta autolla. Otoksen koko on 339 henkilöä.

Tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että simulaattoriajomäärän ja kuljettajatutkinnon ajokokeen läpäisemisen todennäköisyydellä on heikko korrelaatio, joka ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ajokokeiden suoritusmäärä laskee, kun simulaattoriopetuksen määrä nostetaan neljästä viiteen tuntiin liikenneajoa verrattuna siihen, että liikenneajoharjoituksen suoritetaan formaalina ajo-opetuksena. Tulokset eivät osoita tilastollisesti merkitsevästi simulaattorin paremmuutta opetuksessa, se kuitenkin antaa vahvan viitteen siitä, että simulaattorin käytöllä ei ole negatiivisa vaikutuksia oppimistuloksiin, kun asiaa tarkastellaan kuljettajatutkinnon ajokokeen läpäisemisen todennäköisyydellä.

Tutkimusraportti