Autokoulu virtuaaliluokassa Valmixa Oy huhtikuu 2015

Raportissa vertaillaan videoneuvottelutekniikalla virtuaaliluokassa toteutettua ajokorttiopetuksen teoriaosuutta perinteiseen luokkaopetukseen. Tavoitteena kokeilussa oli saada näyttö virtuaaliluokan toimivuudesta autokoulun teoriaopetuksessa.

Vastaavanlaisesta kokeilusta ei löydy julkista tietoa muista Pohjoismaista eikä EU:n jäsenvaltioista. Yhdysvalloista löytyi kolme viranomaisten tekemää laajempaa tutkimusta, joista saadaan tukea päätelmälle, että virtuaaliluokassa voidaan autokoulun teoriaopetus suorittaa vähintään yhtä hyvin kuin perinteisessäkin luokassa.

Kokeilun tulokset osoittavat, että oppilaiden koulutustaso vaikuttaa kahdella tavalla virtuaaliluokassa. Ensinnäkin virtuaaliopetuksen suosiminen perinteisen luokkaopetuksen sijasta on sitä yleisempää mitä enemmän peruskoulun jälkeisiä opintoja autokouluun hakeutuvilla on. Toiseksi virtuaaliopetuksesta myös hyötyvät selvimmin ne, joilla on peruskoulun jälkeisiä opintoja takanaan. Tuloksissa on myös hieman näyttöä siitä, että pelkän peruskoulun tai jopa sitäkin vähemmän koulutusta omaaville perinteinen luokkaopetus on tuloksellisinta.

Kokeilun tulos suosittelee opetusmenetelmien rinnakkaistarjontaa. Virtuaaliopetusta ei tulisi ainakaan alkuvaiheessa ottaa ainoaksi autokoulun teoriaopetuksen menetelmäksi, vaan sen rinnalla tulisi säilyttää myös perinteinen luokkaopetus.

Virtuaaliopetuksen mahdollistaminen ajokorttiopetuksessa voisi antaa myös alkusysäyksen liikenneopettajien säännölliselle osaamisen kehittämiselle. Liikenneopettajat ovat keskeisessä asemassa kuljettajakoulutuksen kehittämisessä. Opettajien valmiuksia käyttää tarjolla olevia mahdollisuuksia on pidettävä ajan tasalla täydennyskoulutuksen keinoin. Uudet toimintamallit, niiden pedagogiset perusteet, kohderyhmien tunnistaminen sekä oppilaiden ohjeistaminen ja kannustaminen ovat liikenneopettajan työssä asioita, joita voidaan ja pitää hioa jatkuvasti.

Tutustu kokeiluraportin tuloksiin linkistä

Raportti teoriaopetuskokeilusta Valmixa Oy 4_2015

Valmixa Oy