Ajokorttiuudistuksen käsittely eduskunnassa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa oli 16.11.2017 käsiteltävänä hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamiseksi.

Lausuntomme kohdistui ajokorttilain muutosehdotuksiin, joissa käsitellään kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa.

  • Ehdotus on heikosti perusteltu eikä voimaantuloa 1.7.2018 voida pitää realistisena.
  • Ehdotuksesta ei käy ilmi yhtään niin konkreettista tutkinnon sisältöön ja rakenteeseen liittyvää kehittämiskohdetta, jolla voitaisiin varmuudella todentaa liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon otetuiksi.
  • Uusien kuljettajien turvallisten liikkumisvalmiuksien näkökulmasta tutkinnon sisällöt ovat ratkaisevia.
  • Valvotun ajamisen turvallisuushyödyistä on myönteisiä tuloksia, mutta osa tuloksista on myös ristiriitaisia tai jopa kielteisiä.
  • Tutkinnon kehittäminen ei välttämättä tuota sen turvallisempia kuljettajia, eikä anna takeita edullisemmasta ajokortin hinnasta.
  • Ehdotetun mallin vaikutuksista ja tuloksellisuudesta ei ole vielä näyttöjä.

Ajokorttilain muuttamisen edetessä ehdotetusti LIITU esitti kantanaan seuraavaa.
LIITU kannattaa ajokorttiopetuksen ja sen toteutuksen vaatimuksien keventämistä ja opetuksen valinnaisuuden lisäämistä. Väljennykset mahdollistavat erilaisten oppimis- ja opetusmenetelmien sekä oppimisympäristöjen hyödyntämisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti nykyistä laajemmin. Ajokortteja suorittaville asetetut vaatimukset turvallisuuspainotteisista koulutuksista ja ajo-opetuksesta on kannatettavaa turvallisten ajovalmiuksien perusteisiin ohjaamiseksi. LIITU pitää tarkoituksenmukaisena tehostaa uusien kuljettajien rikkomusseurantaa koulutusvaatimuksella. Kannatamme ehdotetusti B-luokan ajokortin suorittamista yksivaiheisesti sekä kuljettajantutkinnon vaativuuden lisäämistä.

Esitimme

  • Tutkintovaatimusten tosiasiallista tiukentamista.
  • Ryhmän 1 koulutusvaatimuksiin lisää väljyyttä.
  • Opetuslupaopettajan kokeen säilyttämistä.
  • Kokeiluluvan mahdollisuuden säilyttämistä ryhmän 1 kuljettajaopetukseen.

LIITUn asiantuntijalausuntoon valiokunnalle voit tutustua tästä.